ม.๗

ม.๗ มันคือ default ที่วางท้ายสุดใน switch หรือ else สุดท้าย ใน else-if construct

command ใน default / else ต้องหยิบเอา functions ที่เคย define มาแล้ว ใช้กันมานานมาใช้ โดย pass parameter ของกรณีนี้ไปเป็น input

ถ้าจำเป็น จะ wrapper / template / polymorphism อะไรก็ว่ากันไป .. #ห๊ะ

A minute, an hour, a day, and a lifetime.

20140515-144059.jpg

첫눈에 반하는것 … 일분 걸린다
누군가를 좋아하게 되는건 … 한시간
누군가를 사랑하게 되는 시간 … 하루
누군가를 잊는건 … 평생 걸린다
—  진주 목걸이

Love at first sight … a minute
Liking someone … an hour
Loving someone … a day
Forgetting someone … a lifetime
— Pearl Necklace

WordPress upgraded

It’s been awhile from the last upgrade. So, here it is, another upgrade of WordPress for this site.

In this update, I dumped NextGen Gallery and use the media manager of WordPress for creating and managing galleries. Yeah, have to manually migrate those photo (something like 8000+ photos). Hopefully, I did not miss anything.

Oh, happy May Day, by the way !