do-release-upgrade and PHP7

16.04.1 ออกมาได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ 14.04 ก็เริ่มจะ upgrade กันได้ วันนี้สั่ง do-release-upgrade เรียบร้อยดี

ลง PHP7 เพิ่ม / เอา PHP5 ออก / แก้ไข socket path = เว็บกลับมาปกติ

ง่ายเกินไปนะ :P