วิมลเกียรติสูตร

ในวิมลเกียรติสูตร ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า

โรคของสัตว์โลก เกิดจากกิเลส

โรคของพระโพธิสัตว์ เกิดจากมหาเมตตา

คนเรานอกจากมีโรคทางกายแล้ว ยังมีโรคทางจิตใจอีกด้วย