สิ่งที่เหนือกว่าพุทธะ

ท่านอาจารย์โตซาน ได้สอนบรรดาศิษย์ของท่านว่า

“พวกเธอควรจะรู้ว่า ย่อมมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสูงกว่าอยู่เสมอในพระพุทธศาสนานี้”

“อะไรคือสิ่งที่ลึกซึ้งและสูงกว่า พุทธะ?” พระรูปหนึ่งถาม

“สิ่งนั้นคือ ไม่ใช่พุทธะ” ท่านอาจารย์ตอบ

ก็คงเช่นเดียวกับคำกล่าวที่ว่า

“พึงเห็นความไม่มีในความมี และพึงเห็นความมีในความไม่มี”

คำสอนในพระพุทธศาสนาส่วนมาก จะสอนให้รู้จักมองความจริงในสองระดับ แล้วแต่สติปัญญาของแต่ละคน ระดับแรกก็มองแบบสมมุติสัจจะไปก่อน เมื่อต้องการแสวงหาความรู้แจ้งจริงๆ แล้ว ก็ต้องมองให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง คือมองแบบปรมัติสัจจะหรือวิมุติสัจจะ