How many Nobel laureates do you know ?

คุยกันเรื่องผู้ได้รับรางวัลโนเบลท่านหนึ่ง ซึ่งรู้จักชื่อแต่ไม่เคยรู้ว่าได้เคยได้รับรางวัลโนเบล  เลยไปสืบรายชื่อผู้ไดัรับรางวัลโนเบลทั้งหมดตั้งแต่ปี 1901 ปรากฎว่าชื่อผ่านตาและจำได้เยอะเหมือนกัน แยกตามสาขาแล้ว

  • ฟิสิกส์ 23 คน
  • เคมี 3 คน
  • แพทย์ 0 คน
  • วรรณกรรม 7 คน
  • สันติภาพ 25 (ส่วนใหญ่เป็นชื่อองค์กร)

ส่วน Turing Awards ตั้งแต่มอบรางวัลในปี 1966 นับได้ 23 คน