Tag Archives: debian

Zenoss on Debian

เพิ่งมีโอกาสได้ลง Zenoss บน Debian เพราะเครื่องที่ลง Cacti ไว้ดิสก์มันเจ๊งไปแล้ว .. อ่าน doc แล้วเหมือนจะยาก จริงๆ แล้วลงไม่ยากนะ เขียนแปะไว้ในห้องทดลองสักหน่อย

Zenoss 1.1 on Debian